Kostnader

Vem betalar?

Juridiskt biträde är förenat med kostnader för det arbete och den tid som utförs. Vid inledande kontakt med byrån får du information om principerna för debiteringen och våra faktureringsrutiner i ditt specifika ärende. Arvodet kan komma att betalas helt eller delvist av domstolsverket, rättshjälpsmyndigheten eller ditt försäkringsbolag beroende på ärendets karaktär. Vi hjälper till med att ansöka om ersättning för del av arvodeskostnaden.
- Rättsskydd: från hemförsäkring eller trafikförsäkring
- Rättshjälp: från rättshjälpsmyndigheten, http://www.rattshjalp.se/