Advokatbyrå Moselius är belägen i centrala Uddevalla på Norra Drottninggatan 27. Parkering Lotshagen finns direkt utanför kontoret.  Mottagningskontor finns i Trollhättan med parkering längs med samma gata, Staveredsgatan 20. Advokatbyrå Moselius har kontorssamarbete med Advokatbyrån Katarina Wikström AB och Borglands Advokatbyrå AB.

Advokaten och innehavaren Madelene Moselius har varit verksam i Uddevalla sedan år 2008 och har under de senaste 10 åren arbetat uteslutande med humanjuridik på advokatbyrå. Advokat Madelene Moselius ser till människors lika värde och bistår med sin juridiska kompetens i livets olika skeden. Inträde i advokatsamfundet skedde år 2011. Språk: Svenska, engelska och teckenspråk. Se advokatsamfundets personkort.

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Advokatbyrå Moselius AB (559029-2016) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål.

Varför och hur behandlas personuppgifterna? Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är, att vi ska kunna fullgöra det avtal som är grunden för det uppdrag vi åtagit oss. I relation till personal på rättsvårdande myndigheter, klienters företrädare, vittnen, motparter, motpartsföreträdare och motpartsombud osv. grundar sig vår personuppgiftsbehandling normalt på en intresseavvägning. Det innebär att vi bedömer att behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för de ändamål som rör vår klients intressen och att dessa väger tyngre än eventuella motstående intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Advokatbyrån köper vissa lagrings- och kommunikationstjänster av ett svenskt företag med databehandling i Sverige, vilket advokatbyrån har personuppgiftbiträdesavtal med.

Hur länge sparas personuppgifter? Vi sparar inte personuppgifterna längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen, om inte uppgifterna måste eller får sparas längre enligt lag. Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatbyrå Moselius AB enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Vill du begära ut uppgifter? Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatbyrå Moselius AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Frågor eller klagomål? Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på info@advokatmoselius.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling, Norra Drottninggatan 27, 451 31 Uddevalla, tel. 0522-125 50.